INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Vážení rodiče,

docházka na prázdninový provoz byla uzavřena. Celodenní dovážená strava dětí od 3 do 6 let vychází na 55,- Kč a dětí s odkladem ŠD na 57,- Kč. Školné za 1. týden je stanoveno na 125,- Kč, na oba týdny 250,- Kč.

Stravné i školné uhraďte prosím do 15.7.2023 na běžný účet školy pod vaším variabilním symbolem a do poznámky uveďte jméno dítěte a prázdniny. V případě, že školné nebude včas uhrazeno, dítě nebude moci na prázdninový provoz nastoupit.

Stravné nelze v případě nemoci odhlašovat ani vyzvedávat stravu do jídlonosiče. Budeme fungovat ve ztížených podmínkách a nejsme schopni zajistit vše, nač jste standardně zvyklí.

Děkuji za pochopení.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ

Případné dotazy adresujte na e-mail: ms.preissove8@seznam.cz